Skip to main content

Despre Consiliul Consultativ

 

Aspecte generale privind funcționarea Consiliului consultativ al Administrației Naționale a Penitenciarelor

 

Consiliul consultativ al Administrației Naționale a Penitenciarelor constituie un organ de examinare şi adoptare colegială a deciziilor pe probleme de importanţă majoră privind organizarea activităţii sistemului penitenciar în vederea eficientizării acestuia, care este instituit în temeiul prevederilor pct. 23, 24 al Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 437 din 15 mai 2018.

Lucrările Consiliului pot fi desfășurate ре două dimensiuni: internă, prin participarea persoanelor numite în funcțiile indicate în anexa nr.1 a ordinului sau, după caz, externă, cu concursul reprezentanților Președinției, Parlamentului, Guvernului, precum și ai altor autorități ale administrației publice centrale și locale, care au atribuție la problemele examinate.

Şedinţele ordinare ale Consiliului se convoacă nu mai rar de o dată în trimestru, în conformitate cu Planul de lucru. Şedinţele extraordinare se convoacă de către preşedintele Consiliului sau la cererea a cel puţin 1/3 din membri, în vederea examinării şi soluţionării chestiunilor imediate.

Şedinţa Consiliului este deliberativă, dacă la ea participă 2/3 din membri.

Deciziile Consiliului au caracter de recomandare, dar devin executorii, în cazul aprobării acestora prin ordinul directorului Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Lucrările de secretariat ale Consiliului sunt asigurate de către Direcția generală management instituțional prin intermediul Direcției analitică și planificare, cu instituirea dosarului de nomenclatură.

Controlul executării sarcinilor şi misiunilor, evidenţa, păstrarea hotărârilor şi proceselor-verbale ale şedinţelor se efectuează de către Direcția generală management instituțional a Administrației Naționale a Penitenciarelor.

 

Regulamentul privind funcționarea Consiliului consultativ al ANP