Skip to main content

Î.S. ”Casa de comerț DIP”

 

Descriere: Desfășurarea activității de comerț a gheretelor (unităţilor comerciale), cu scopul aprovizionării deţinuţilor cu bunuri admise în instituțiile penitenciare.

 

Forma organizatorico-juridică: Întreprindere de stat

Fondator : Administrația Națională a Penitenciarelor

Administrator: Radu BRAȘOVEANU

 

Contacte:

Adresa: or. Cricova, str. Luceafărului, 9

Radu BRAȘOVEANU,

tel: 069790008

mail: is.casadecomertdip@anp.gov.md

 

Consiliul de administrație

al Întreprinderii de Stat ,,Casa de Comerț DIP”, anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de administrator

În temeiul Legii nr.246/2017, cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală și Hotărârii Guvernului nr.484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Consiliul de administrație al Întreprinderii de Stat ,,Casa de Comerț DIP”, anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii.

     Pentru funcţia de administrator al Întreprinderii poate candida persoana care corespunde următoarelor cerinţe:

1) cunoaște limba română;

2) deţine studii superioare sau echivalentul lor;

3) a activat în funcţii de conducere cel puțin 4 ani;

4) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

5) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

6) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

7) nu este condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni de corupţie, care cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

          Dosarul de participare la concurs trebuie să conţină cel puțin:

1) scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;

2) curriculum vitae (CV);

3) copia buletinului de identitate;

4) copia diplomei de studii;

5) referințe profesionale (nu mai puțin de două);

6) cazierul judiciar;

7) declaraţia privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al Întreprinderii, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament;

8) copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate.

        Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat ,,  Casa de Comerț”, vor fi depuse la sediul: Î.S. ,,  Casa de Comerț DIP”, or. Cricova, str. Luceafărul 9.

         Dosarul poate fi depus în intervalul orelor 08:00 -17:00, în zilele de luni - vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare (nelucrătoare).

         Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este 02.07.2024.

        Persoana de contact:

Secretarul Consiliului de administrație, dna Ana Mazur;

tel. 069568724; e-mail: is.casadecomertdip@anp.gov.md

 

                                       BIBLIOGRAFIE:

 

 • Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;
 • Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997;
 • Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
 • Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală;
 • Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi;
 • Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;
 • Hotărârea Guvernului nr.743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară;
 • Hotărârea Guvernului nr.110/2011 cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al întreprinderilor de stat și al societăților pe acțiuni cu cotă de participare a statului;
 • Hotărârea Guvernului nr. 500/1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe.
 • Hotărârea Guvernului nr. 483/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate;
 • Hotărârea Guvernului nr. 480/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare și comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 60 din 29.05.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea.

 

 La prezentul concurs au fost acceptate 2 dosare ale următorilor candidați:

- dl Leonid STRUȚA

- dl Radu BRAȘOVEANU