Skip to main content

ANUNȚ pentru ocuparea funcției de Administrator al Întreprinderii de Stat „Brănești” - repetat (3)

În temeiul Legii nr.246/2017, cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, precum și Hotărârii Guvernului nr.484/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, consiliul de administrație al Întreprinderii de Stat ,,Brănești”, anunță inițierea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.S. ,,Brănești”.

Concursul se va desfășura în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderilor de stat fondate în cadrul sistemului penitenciar, aprobat prin Ordinul Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 204 din 09.04.2021.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este 07.10.2022, ora 16:00.

Locul depunerii documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat ,,Brănești”, vor fi depuse la sediul întreprinderii: r. Orhei, s. Brănești

Persoana de contact:

Secretarul consiliului de administrație, Petru Danilevici.

Nr. tel. 068704824; 069470040.

e-mail: efrosenia56@mail.ru

Dosarul poate fi depus în intervalul orelor 08:00 -17:00, în zilele de luni - vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare (nelucrătoare).

Cerințe față de candidați:

Candidatul la postul de Administrator va întruni următoarele cerințe:

 1. cunoașterea limbii de stat;
 2. deține studii superioare sau echivalentul lor;
 3. a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;
 4. nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 5. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 6. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 7. nu este condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

1) scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;

2)  curriculum vitae (CV);

3)  copia buletinului de identitate;

4)  copia diplomei de studii;

5)  referințe profesionale (nu mai puțin de două);

6)  cazierul judiciar;

7) declarația privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al Întreprinderii, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament;

8)   copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate.

Notă:

Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

                       BIBLIOGRAFIE

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;
 • Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997;
 • Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
 • Legea nr. 121/2007 privind administrarea și dezetatizarea proprietății publice;
 • Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală;
 • Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi;
 • Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;
 • Hotărârea Guvernului nr.743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară;
 • Hotărârea Guvernului nr.110/2011 cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al întreprinderilor de stat și al societăților pe acțiuni cu cotă de participare a statului;
 • Hotărârea Guvernului nr. 500/1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe.
 • Hotărârea Guvernului nr. 483/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate;
 • Hotărârea Guvernului nr. 480/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare și comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 60 din 29.05.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea.

În cazul survenirii unor modificări ulterioare, participanții vor fi anunțați suplimentar.

Atașament: Regulamentul privind organizarea concursului